ALLMÄNNA SÄLJVILLKOR

1. BAKGRUND

1.1 Dessa allmänna säljvillkor (”Säljvillkor”) gäller all försäljning av varor som Sagaform AB (”Sagaform”) gör till sina kunder (”Kunden”).

1.2 Kundens allmänna köpvillkor, eller andra villkor som Kunden t.ex. bifogar en beställning, ska inte vara tillämpliga på försäljning av varor från Sagaform till Kunden.

1.3 De här Säljvillkoren gäller inte vid försäljning till konsumenter.

2. VAROR

2.1 Kunden kan beställa varor ur Sagaforms gällande produktutbud, omfattande t.ex. möbler, textilier och heminredningsprodukter (”Varor”).

2.2 Produktutbudet finns tillgängligt på www.sagaform.com, retail.sagaform.com och profile.sagaform.com (gemensamt ”Webbplatsen”) och i aktuella kataloger som kan tillhandahållas av Sagaform. Produktutbudet kan variera mellan länder.

3. BESTÄLLNINGAR

3.1 Kunden ska beställa Varor genom e-post eller online genom e-handelsplattformen på Webbplatsen, eller på sådant annat sätt som Sagaform informerar.

3.2 Genom att göra en beställning av Varor accepterar Kunden att dessa Säljvillkor ska gälla för köpet.

3.3 En beställning är bindande för Sagaform när den har bekräftats av Sagaform (den definierade termen ”Beställning” används härefter för bekräftade beställningar), oavsett hur kunden har lagt beställningen. 3.4 Kunden har inte rätt att annullera en Beställning.

4. PRODUKTINFORMATION

4.1 Kunden kan ladda ner och använda sådant material som Sagaform har gjort tillgängligt för nedladdning på Webbplatsen. Kunden accepterar att följa användarvillkor och instruktioner för sådant material och ska, på Sagaforms begäran, omedelbart upphöra med användningen av materialet.

4.2 Sagaform har inget ansvar om Varor är slut på lager eller för fel i bilder eller texter i kataloger, prislistor eller på Webbplatsen (t.ex. felaktiga produktbeskrivningar, priser eller annan felaktig information). Sagaform kan rätta sådana fel också efter att en Beställning har bekräftats och har alltid rätt att ändra eller uppdatera informationen.

4.3 Bilder i kataloger eller på Webbplatsen ska endast ses som illustrationer. Det garanteras inte att sådana illustrationer exakt återger det exakta antal Varor som levereras i en förpackning eller en Varas verkliga utseende (inkluderat färg), eller att sådana illustrationer ger en riktig beskrivning av Varans funktion eller ursprung.

5. LEVERANS

5.1 Sagaform anordnar leverans av beställda Varor på Kundens bekostnad. Om parterna inte kommit överens om annat levereras Varor EXW Sagaforms lager i Borås. Leveranskostnader anges i tillämplig prislista eller på Webbplatsen. Risken för Varorna övergår till Kunden i samband med leverans.

5.2 Leveransdatum som Sagaform har angett är endast en uppskattning och är inte bindande, varför Sagaform inte ansvarar för förseningar. Om en beställning är försenad med minst 30 dagar, får Kunden annullera Beställningen (med förbehåll för vad som anges i punkt 13).

5.3 Sagaform kan komma att leverera Varor i separata leveranser.

5.4 Levererade Varor kan bara returneras efter att Sagaform har lämnat ett skriftlig godkännande. Returer ska göras i enlighet med Sagaforms instruktioner.

6. PRISER

6.1 Varornas pris anges på Webbplatsen eller i den gällande prislistan (eller i ett separat avtal mellan Sagaform och Kunden). Sagaform har rätt att när som helst ändra en Varas pris.

6.2 Pris och valuta anges i Sagaforms orderbekräftelse och är, om inte annat anges, exklusive moms, leveranskostnader och – för leveranser till Norge eller om tillämpligt i övrigt – tull.

7. BETALNING

7.1 Sagaform fakturerar Kunden när Varorna lämnar Sagaforms lager. Betalning ska göras inom 30 dagar från fakturadatum, i den valuta som anges på fakturan. Levererade Varor är Sagaforms egendom till dess att Sagaform har mottagit fullständig betalning från Kunden.

7.2 Sagaform har rätt att kräva att betalning görs i förskott. I sådant fall kommer inga Varor att levereras till Kunden före det att Sagaform har mottagit fullständig betalning från Kunden.

7.3 Vid Kundens betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och Sagaform har även rätt till ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

7.4 Sagaform har, vid betalningsdröjsmål, vidare rätt att hålla inne leverans, begära att Kunden ställer säkerhet, ändra betalnings- och eventuella kreditvillkor samt annullera Beställningen.

8. ANNULLERING

8.1 Utan att påverka möjligheten att vidta andra rättsliga åtgärder, ska respektive part ha rätt att omedelbart annullera en Beställning om motparten blir insolvent, försätts i konkurs eller likvidation eller inleder företagsrekonstruktion, ackordsprocess eller liknande förfarande.

9. GARANTI FÖR FELAKTIGA VAROR

9.1 Sagaform garanterar att alla varor, vid leverans, överensstämmer med sin medföljande specifikation och i övrigt är felfri. En Vara som inte motsvarar garantin i denna punkt 9.1 är en ”Felaktig Vara”.

9.2 Sagaforms enda ansvar och skyldighet i förhållande till Felaktiga Varor är att (Sagaform väljer självständigt vilken av nedanstående påföljder som ska vara tillämplig): a) på egen bekostnad ersätta den Felaktiga Varan; eller b) återbetala det pris Kunden har betalat för den Felaktiga Varan, med förbehåll för att Kunden utan dröjsmål returnerar alla Felaktiga Varor till Sagaform.

9.3 Samtliga Varor ska undersökas av Kunden vid leverans i enlighet med gällande leveransbestämmelse. Sagaform har inget ansvar för synliga skador/fel på en Vara om Kunden inte skriftligen reklamerar skadan/felet till Sagaform inom fem dagar från leveransen, samt, för dolda skador/fel, inom fem dagar från att Kunden upptäckte eller borde ha upptäck skadan/felet. Om Kunden inte reklamerar en Vara inom nämnda femdagarsperiod ska Varan anses vara felfri.

9.4 Varor får inte returneras till Sagaform om Sagaform inte uttryckligen har instruerat Kunden att göra det.

9.5 Sagaform har inte något ansvar för skador till följd av att Kunden eller tredje part inte följer Sagaforms instruktioner för skötsel av Varor eller för skada som orsakats av felaktig användning, bristande underhåll eller normalt slitage. Garantin omfattar inte att en Vara bleks, krymper eller sväller till följd av den exponeras för solljus eller annan ljuskälla, fukt eller värme/kyla. Krav som omfattar skärsår, brännskada eller skada på husdjur omfattas inte.

9.6 Sagaform lämnar inte några garantier avseende Varor eller en Beställning utöver vad som uttryckligen anges i dessa Säljvillkor.

9.7 Vid retur av en Felaktig Vara ska Kunden följa Sagaforms riktlinjer och instruktioner. Om Kunden inte följer sådana riktlinjer eller instruktioner har Sagaform rätt att neka Kunden ersättningsvara eller återbetalning.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Samtliga immateriella rättigheter till Varorna tillhör Sagaform eller Sagaforms licensgivare. Varumärken, namn, bildmaterial, design, slogans, marknadsföringsmaterial och annan information tillhörande eller relaterad till Varorna får inte mångfaldigas eller användas utan Sagaforms skriftliga godkännande.

10.2 Kunden får inte göra gällande någon påföljd eller åberopa att en Vara är felaktig om tredje Part hävdar att Kundens marknadsföring, vidareförsäljning eller användning av Varan innebär intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

11. PERSONUPPGIFTER

11.1 För information om hur Sagaform behandlar personuppgifter, se vår integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen.

11.2 Integritetspolicyn kan komma att uppdateras från tid till annan och Kunden ansvarar för att regelbundet gå igenom integritetspolicyn för att hålla sig uppdaterad om den vid var tid gällande policyn. Kunden ska även tillse att dess representanter känner till integritetspolicyn samt hur deras personuppgifter kan komma att behandlas.

12. ANSVAR

12.1 Utöver vad som anges i punkt 12.3 ska Sagaforms skadeståndsskyldighet gentemot Kunden eller tredje part aldrig överstiga nettovärdet av den Beställning som gett upphov till Sagaforms skadeståndsansvar.

12.2 Utöver vad som anges i punkt 12.3 ska Sagaform inte i något fall vara ersättningsskyldigt för ren förmögenhetsskada eller indirekt förlust. Som indirekt förlust anses förlust till följd av minskad omsättning, utebliven vinst och annan liknande förlust om den varit svår att förutse.

12.3 Om inte annat följer av produktansvarslagen (1992:18) eller annan tvingande lag, ansvarar Sagaform inte för skada hänförlig till en Vara som sålts av Sagaform.

12.4 Kunden ska ersätta Sagaform för rimliga kostnader som åsamkats Sagaform till följd av Kundens obefogade klagomål eller krav, betalningsdröjsmål samt dröjsmål eller brist i mottagning av leverans.

13. FORCE MAJEURE

13.1 Part är inte ansvarig för förseningar eller brister i att fullgöra skyldigheter i förhållande till en Beställning, utöver skyldigheten att betala för Beställning, om parten visar att den hindrats från att fullgöra sina skyldigheter på grund av ett hinder utanför partens kontroll som den inte borde ha förutsett och vars följder den inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

13.2 Hindras part från fullgörelse på grund av sådan omständighet, ska parten skriftligen underrätta den andra parten om hindret och dess inverkan samt om när fullgörelse kan beräknas ske. Om sådan underrättelse inte lämnas utan dröjsmål efter det att parten borde ha fått kännedom om hindret, är parten ansvarig för förlust som kunde ha undvikits om underrättelse sänts i tid. När hindret upphör, kan undvikas eller övervinnas ska fullgörelse ske.

14. SEKRETESS

14.1 Kunden förbinder sig att inte för röja konfidentiell information för tredje part, vilken Kunden har erhållit från Sagaform eller fått kännedom om till följd av en Beställning.

14.2 Med ”konfidentiell information” avses all muntlig eller skriftlig information, råd eller rekommendationer och allt material, med undantag för marknadsföringsmaterial, som Kunden erhåller från Sagaform eller någon på dennes sida samt information rörande Sagaforms företagshemligheter oavsett från vem informationen härrör.

14.3 Konfidentiell information innefattar emellertid inte information som: • är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Kundens sida mot innehållet i denna bestämmelse; • Kunden kan visa att denne redan kände till innan den mottog den från Sagaform eller någon på dennes sida; och • Kunden kan visa vara självständigt utvecklad av denne utan användning av konfidentiell information.

15. ÄNDRINGAR

15.1 Sagaform förbehåller sig rätten att ändra dessa Säljvillkor. Ändringar träder ikraft 30 dagar efter att Sagaform har informerat om ändringarna på Webbplatsen, eller på annat sätt har informerat Kunden om ändringarna.

16. LAG OCH TVISTLÖSNING

16.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Säljvillkor, med bortseende från dess lagvalsprinciper.

16.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa Säljvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska om Kunden är ett företag med säte i Sverige, Norge, Danmark eller Finland och engelska om Kunden är ett företag med säte i något annat land.

 

INTEGRITETSPOLICY

201203 Integritetspolicy hemsida Sagaform.com (1).docx

201203 Integritetspolicy hemsida Sagaform.com.pdf